• English
 • Austria
 • Deutsch
 • Czech
 • Slovak
Czech
Košík
Košík:

Obchodní podmínky


I. Obecná ustanovení a definice

Všeobecné obchodní podmínky (dále jen "podmínky") se vztahují na obchodní vztahy mezi kupujícím a společností INPESA s.r.o., Lidická 700/19, Veveří, 602 00 Brno, IČO: 058 28 945 , která je provozovatelem obchodního systému www.brands24.cz ( dále jen "prodávající"). Všeobecné podmínky se vztahují na prodej zboží prostřednictvím systému elektronického obchodního domu www.brands24.cz (dále jen "obchod").

Kupující je fyzická nebo právnická osoba, která odeslala po vlastní autorizaci elektronickou objednávku, za účelem nákupu zboží, zpracovanou elektronickým systémem obchodu.
Prodávající je provozovatel internetového obchodu www.brands24.cz.
Zbožím jsou nabízené produkty nebo služby na internetovém obchodě www.brands24.cz.
Kupní cena je cena uvedená na objednávkovém formuláři, včetně DPH a jiných poplatků, které musí kupující pro získání produktu uhradit.
Elektronická objednávka je odeslán a zpracován elektronický formulář, nebo email odeslán na adresu internetového obchodu shop@brands24.eu obsahující informace o kupujícím, seznam objednaného zboží z nabídky obchodu a cenu objednávaného zboží. Elektronická objednávka je návrh kupní smlouvu na jejímž základě je realizován prodej zboží. Objednávka vzniká na základě jejího potvrzení ze strany prodávajícího při procesu objednávání zboží v internetovém obchodě. Kupující odesláním objednávky prodávajícímu potvrzuje, že souhlasí s obchodními a nákupními podmínkami internetového obchodu www.brands24.cz a zároveň dává souhlas se zpracováním osobních údajů.

Obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího a jsou nedílnou součástí zrealizované objednávky, tedy kupní smlouvy.


II. Objednávka, uzavření smlouvy

 1. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je pravdivé a úplné vyplnění všech, registračním formulářem požadovaných údajů a náležitostí. Každá objednávka musí obsahovat: jméno kupujícího, kontaktní osobu, poštovní a fakturační adresu, telefonní číslo, v případě právnických osob IČO, DIČ, DIČ, objednací kód zboží, počet kusů, datum vystavení objednávky, způsob úhrady, způsob převzetí zboží. Kupující prohlašuje, že souhlasí, aby prodávající zpracoval a uchovává jeho osobní údaje. Kupující uděluje prodávajícímu tento souhlas na dobu neurčitou. Souhlas se zpracováním osobních údajů může kupující odvolat kdykoli písemnou formou. Souhlas zanikne ve lhůtě 1 měsíce od doručení odvolání souhlasu kupujícím prodávajícímu a údaje budou následně vymazány. Poskytnuté údaje budou použity v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů vrámci obchodního vztahu mezi prodávajícím a kupujícím.
 2. Všechny přijaté elektronické objednávky jsou považovány za návrh na uzavření smlouvy a jsou závazné.
 3. K akceptování návrhu na uzavření smlouvy ze strany prodávajícího dojde potvrzením elektronické objednávky, čímž vzniká záväzkovoprávny vztah mezi prodávajícím a kupujícím. Takto uzavřená smlouva je chápána jako smlouva uzavřená na dálku a je považována za závaznou. Na uvedenou e-mailovou adresu Vám budou v případě potřeby zasílány všechny další informace ohledně Vaší objednávky.
 4. Prodávající má povinnost bez zbytečného odkladu kupujícího seznámit v případě pokud není schopen dodat objednané zboží. V takovém případě nevzniká záväzkovoprávny vztah vyplývající z kupní smlouvy.
 5. Prodávající si vyhrazuje právo započítat si předchozí nesplněné závazky kupujícího, při vyřízení nové objednávky v případě, že kupující v minulosti nesplnil své závazky vůči prodávajícímu.
 6. Označení "Dárky" je označení produktů které byly zařazeny do této kategorie jako tipy na dárky. Označení "Dárky" neznamená že prodkut je zdarma nebo bude k němu přibalen dárek.

III. Storno objednávky

 1. Prodávající má právo stornovat objednávku nebo její část v případě, že kupující uvedl na objednávce nepravdivé nebo zavádějící osobní údaje, nebo její část, pokud se již zboží nevyrábí nebo nedodává resp. se výrazným způsobem změnila cena dodávaného tovaru.Predávajúci má také právo stornovat objednávku, pokud z důvodu vyprodání zásob nebo nedostupnosti zboží ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze od něho spravedlivě požadovat není schopen dodat zboží kupujícímu ve lhůtě stanovené těmito obchodními podmínkami nebo v ceně , která je uvedena v internetovém obchodě, pokud se s kupujícím nedohodne na náhradním plnění. V takovém případě, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem vzájemné dohody o dalším postupu. V případě zrušení objednávky prodávající neúčtuje kupujícímu žádné poplatky související se zrušením objednávky. Pokud kupující zaplatil zálohu nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka do sedmi dnů převedena zpět na jeho bankovní účet nebo na jeho adresu, pokud se s prodávajícím nedohodne jinak.
 2. Kupující má právo stornovat objednávku bez poplatku, a to pouze do jednoho dne od vystavení objednávky av případě, že produkty dosud nebyly vyexpedovány. Objednávku je možné stornovat prostřednictvím internetového systému www.brands24.cz nebo písemnou formou (e-mailem na adrese shop@brands24.eu). Kupující je povinen v oznámení o stornu objednávky uvést číslo objednávky, jméno, e-mail a popis objednaného zboží. Potvrzení stornování objednávky oznámí prodávající kupujícímu písemnou formou (e-mailem nebo poštou). V tomto případě storna objednávky, prodávající neúčtuje kupujícímu žádné poplatky související se zrušením objednávky. Prodávající vrátí kupujícímu již zaplacenou kupní cenu nebo její část ve lhůtě 7 dnů bezhotovostním převodem na bankovní účet určený kupujícím, pokud se spolu nedohodnou jinak. V případě stornování objednávky po expedovaní zboží, nebo nepřevzetí objednávky prodávající nárok na úhradu vzniklých nákladů na přepravu a manipulačního poplatku ve výši 300 Kč.


IV. Odstoupení od smlouvy

 1. Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy do 14 kalendářních dnů ode dne převzetí zboží. Kupující má právo v této lhůtě po převzetí zboží rozbalit a odzkoušet obdobným způsobem jako je obvyklé při nákupu v klasickém "kamenném" obchodě, a to v rozsahu potřebném pro zjištění povahy, vlastností a fungování zboží. Kupující je odpovědný za případné snížení hodnoty zboží. Pro právoplatné odstoupení od smlouvy kupující co nejdříve oznámí prodávajícímu záměr odstoupit od smlouvy, a to písemně emailem na shop@brands24.eu, nebo jiným způsobem nevzbuzujícím pochybnosti, že došlo k odstoupení od smlouvy. Kupující je povinen doručit spolu se zbožím kopii faktury a číslo bankovního účtu pro navrácení peněz. V případě, že zboží bylo řádně a včas kupujícímu doručen, náklady na vrácení zboží nese v plné výši kupující. V případě odstoupení se smlouva od počátku ruší, prodávající vrátí nebo nahradí kupujícímu a kupující prodávajícímu všechny vzájemné přijatá plnění. Zboží proto žádáme v zájmu kupujícího zaslat zpět nepoužívané, nepoškozené, kompletní (dle možnosti v originálním obalu, s příbalovým letákem a pod.) spolu s dokladem o koupě a Navratkou na adresu: Brands24, Hlavní 20, 691 55 Moravská Nová Ves.
 2. V případě, že spotřebitel odstoupí od smlouvy a doručí prodávajícímu zboží se sníženou hodnotou, který je používán, poškozený nebo neúplný, uhradí spotřebitel prodávajícímu náklady vzniklé v souvislosti s opravou zboží a jeho uvedením do původního stavu. Kupní cena bude kupujícímu po zkontrolování zboží, vrácena nejpozději do 14 dnů v souladu s příslušnými ustanoveními zákona, bezhotovostním převodem na bankovní účet určený kupujícím, pokud se spolu s prodávajícím nedohodnou jinak.
 3. Doporučujeme zboží pojistit. Zásilky na dobírku nepřebíráme.
 4. Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, jejímž předmětem jsou: prodej zboží zhotoveného podle zvláštních požadavků kupujícího nebo zboží určeného speciálně pro jednoho kupujícího, nebo zboží, který vzhledem k jeho vlastnosti nelze vrátit, poskytování služby, pokud se služba začala plnit se souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty na odstoupení od smlouvy, prodej audiovizuálního díla, zvukového záznamu nebo zvukově obrazového záznamu uměleckého výkonu nebo multimediálního díla které spotřebitel rozbalil, resp. počítačového programu pokud proběhla jeho instalace.


V. Dodací podmínky

 1. Provozovatel poskytuje dodání všech objednávek kurýrní společnosti zdarma. Místem dodání se rozumí sídlo (bydliště) kupujícího uvedené v objednávkovém formuláři internetového obchodu BRANDS24. 
 2. Nebezpečí škody na výrobcích přechází na kupujícího, převzetím zboží, pod podmínkou zaplacení kupní částky v plné výši.
 3. Prodávající dodá zboží kupujícímu co možná v nejkratším termínu po přijetí elektronické objednávky, podle dostupnosti zboží na skladě a svých provozních možností. Dodací lhůty jednotlivých produktů jsou uvedeny na portálu prodávajícího. Objednávky přijaté do 13:00 jsou expedovány v daný den, objednávky přijaté po 13:00 následující pracovní den a doručovány do 24 hodin. Dodací lhůty jednotlivých produktů jsou na portálu prodávajícího.  Zboží, které se nachází skladem u dodavatele je dodáváno do 14 pracovních dnů. V případě delší dodací doby bude prodávající kupujícího o této skutečnosti neprodleně informovat.
 4. Při mezinárodních objednávkách, prodávající dodá zboží kupujícímu co možná v nejkratším termínu po přijetí elektronické objednávky, podle dostupnosti zboží na skladě a svých provozních možností. Zboží, které se nachází na skladě je dodáváno do 3 pracovních dnů. Zboží, které se nachází skladem u dodavatele je dodáváno do 14 pracovních dnů. V případě delší dodací doby bude prodávající kupujícího o této skutečnosti neprodleně informovat.
 5. Místo a způsob odběru stanoví kupující při vytváření online objednávky. Za vyřízení objednávky se považuje převzetí zboží kupujícím. Zásilka se zbožím vždy obsahuje daňový doklad (doklad o koupi zboží), návod k použití, případně záruční list.
 6. O termínu dodání bude prodávající informovat kupujícího buď emailem nebo telefonicky případně sms-notifikací. Jestliže kupující zboží odmítne převzít od kurýra nebo bude nutné dodávku opakovat z důvodu nepřítomnosti kupujícího, veškeré náklady s tím spojené, hradí kupující.
 7. Při přebírání zboží má kupující povinnost zásilku zkontrolovat, případně poškození obalu nebo zboží ihned oznámit nejpozději do 3 dnů odejmutí doručení kurýrovi nebo prodávajícímu a sepsat o tom zápis. Pokud je zásilka viditelně poškozena nebo zničena, kupující je povinen bez převzetí zásilky ihned kontaktovat prodávajícího. V případě neshody dodaného zboží s objednávkou je kupující povinen tuto skutečnost neprodleně písemně oznámit prodávajícímu. Jakékoliv pozdější reklamace na množství a fyzické porušení zboží nebudou akceptovány.
 8. Objednávky se vyřizují okamžitě v případě, že je zboží na skladě. V případě, že zboží není v době objednávky na skladě, bude se distribuovat okamžitě po jeho dodání na sklad.

VI. Kupní cena, platby

 1. Cena zboží je určována dle platného ceníku zveřejněného na internetovém obchodě BRANDS24. Prodávající si vyhrazuje právo změny ceny v návaznosti na změny cen, dodavatelů, dovozců nebo výrobců. Platná cena bude kupujícímu vždy oznámena při potvrzení objednávky. Kupující má v takovém případě právo od smlouvy odstoupit.
 2. Ceny jednotlivých produktů jsou uvedeny na portálu prodávajícího včetně daně z přidané hodnoty (DPH) a všech ostatních daní. Celková cena v objednávkovém formuláři je uváděna i s DPH. V objednávkovém formuláři jsou zároveň uvedeny i všechny ostatní poplatky (balné a poštovné), které musí kupující uhradit na to aby získal objednané produkty. Všechny akce platí do vyprodání zásob, pokud při konkrétním výrobku není uvedeno jinak.
 3. Kupující provádí platbu v Kč, pokud není vzájemnou dohodou stanoveno jinak.
 4. Kupující je povinen provést platbu do tří pracovních dnů ode dne potvrzení objednávky. Při způsobu platby "na dobírku", provede kupující platbu při převzetí zboží. V případě, že kupující neuhradí kupní cenu do 3 pracovních dnů, bude objednávka stornována.
 5. Kupující má možnost výběru z několika způsobů uhrazení kupní ceny. Převodem na účet prodávajícího, dobírkou, platba kartou nebo Pay Pal-em.
 6. Daňový doklad bude kupujícímu doručen zároveň s předmětem smlouvy. Kupující je povinen tento doklad uchovat pro případ reklamace. Elektronické kopie dokladů o úhradě nevydáváme.
 7. Prodávající si uplatňuje výhradu vlastnického práva k předmětu smlouvy až do úplného zaplacení kupní ceny sjednané v kupní smlouvě.
 8. Slevové kupóny a akce se nedají kombinovat. Kupony lze použít pouze na nezlevněné zboží. Na každou objednávku lze uplatnit pouze jeden slevový kupón.

 

VII. Záruka a reklamace

 1. Pokud není v záručních listech uvedeno jinak, prodávající na zboží poskytuje záruku 24 měsíců ode dne převzetí zboží kupujícím. Při reklamaci zboží záruční doba neběží až do dne oznámení výsledku reklamace.
 2. Záruka se nevztahuje na vady způsobené užíváním produktu v rozporu s jeho účelem využití mechanickým opotřebením nebo opotřebením z běžného užívání.
 3. U zboží prodávaného za nižší cenu v důsledku vady, prodávající poskytuje záruku 24 měsíců, přičemž záruka se nevztahuje na vady, pro které byla snížení cena. Tyto závady musí být definováno v kupní smlouvě.
 4. Prodávající je povinen vyřídit reklamaci a ukončit reklamační řízení jedním z následujících způsobů:
  a) předáním opraveného zboží,
  b) výměnou zboží,
  c) vrácením kupní ceny zboží formou kreditu v hodnotě reklamovaného produktu,
  d) přiměřené slevy z ceny zboží formou kreditu,
 5. e) odůvodněným zamítnutím reklamace zboží.
 6. Při vzniku závad zboží během 24 měsíční záruční doby je kupující oprávněn uplatnit reklamaci za následujících podmínek: doručení zboží (mechanicky nepoškozeného, ​​čistého, podle možnosti v originálním balení) kupujícímu, včetně manuálů, záručního listu a faktury nebo jiného dokladu o zaplacení.
 7. V případě uplatnění reklamace se doporučuje prodávajícího předem telefonicky nebo emailem (na emailové adrese: shop@brands24.eu) kontaktovat a seznámit ho s chybou kterou produkt vykazuje. Na základě toho doporučí prodávající další postup při reklamaci.
 8. Prodávající odstraní vady bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů. V případě, že se vady nedají odstranit prodávající vymění vadné zboží za nový. Pokud jde o vadu, která nebrání užívání zboží, a kterou není možné odstranit, má kupující nárok na slevu z kupní ceny zboží ve formě dobropisu / kreditu.
 9. Pokud oprava vadného zboží nebo jeho výměna za nové zboží není možná, prodávající je oprávněn zrušit smlouvu vystavením dobropisu / kreditu kupujícímu ve výši původní kupní ceny zboží.
 10. V případě, že dojde k výměně zboží za nový kus, začíná běžet nová záruční doba od data doručení nového zboží
 11. Pokud bude reklamace důvodně zamítnuta, reklamovaný výrobek bude navrácen kupujícímu.
 12. Prodávající rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů. V odůvodněných případech, zejména pokud se vyžaduje složité technické zhodnocení stavu výrobku, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Po uplynutí této lhůty má spotřebitel právo od smlouvy odstoupit nebo má právo na výměnu výrobku za nový výrobek.
 13. Prodávající se zavazuje vyřídit reklamaci do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Po uplynutí této lhůty má kupující nárok na odstoupení od smlouvy nebo výměnu zboží za nové.

VIII. Závěrečná ustanovení

 1. Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto obchodní podmínky, zrušit, přidat nebo upravit část nebo celek těchto podmínek bez dalšího upozornění. Přičemž objednávky budou podléhat platným podmínkám ze dne zaslání objednávky kupujícím.
 2. Prodávající neodpovídá kupujícímu za ušlý zisk, ztrátu příležitostí nebo jiné nepřímé nebo následné ztráty v důsledku nevyřízení objednávky, porušení smlouvy nebo vzniklé jiným způsobem.


Tyto Obchodní podmínky vstupují v platnost dnem zveřejnění na stránkách www.brands24.cz.

V případě jakýchkoliv dotazů, naše zákaznická podpora je k dispozici každý pracovní den od 9:00 - 17:00.

Next 176
Zaregistruj se a získej 130Kč kupón na Tvůj první nákup. Stači vyplnit jednoduchý formulář :)Registrace >